top of page
Edited%20Image%202015-5-31-21%3A46%3A56_

Våra kroppar är levande nätverk

Läs den intressanta artikeln och medicinens framtid

Artikeln är skriven av Susanne Schönström i Svenska Dagbladet. Våra kroppar är levande nätverk.

Österländsk läkekonst, som shiatsu och akupunktur, kan förklaras vetenskapligt, hävdar vissa västerländska forskare. Med ny teknik kartlägger de det energiflöde i kroppen som kineserna talat om i tusentals år.


– Visste vi mer om energi och dess helande effekt, så skulle det kunna hjälpa även västerländsk medicin, säger den amerikanske cellbiologen James Oschman i ett möte med frilansjournalisten Suzanne Schönström som själv är alternativbehandlare.

Energimedicin

Vår syn på kroppen måste förnyas och fördjupas. Kroppen är som en living body matrix – ett levande nätverk – där alla delar har direktkontakt med varandra.
Det säger den amerikanske forskaren James Oschman, cellbiolog, biofysiker och pionjär inom området energimedicin. Han är en av få vetenskapsmän som har utforskat basen för energimedicin, de behandlingsmetoder som utgår från en energimodell, exempelvis akupunktur och shiatsu.
I våras besökte James Oschman Sverige för första gången. Han var inbjuden som huvudtalare på en konferens om energimedicin och kvantmedicin på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Det skall dock sägas på en gång: arrangemanget skedde i privat regi, för terapeuter i energimedicin. Konferensdeltagarna, 150–200 personer, kom från hela Norden.

När jag får möjlighet att intervjua James Oschman i en lugn vrå i den stora aulan, har han redan pratat två timmar inför en märkbart koncentrerad publik. Med diagram och bilder har han presenterat forskningsrön inom cellbiologi, biofysik och medicin. Det hela har mynnat ut i en vetenskaplig modell av människan som baseras på kvantfysik. Samtidigt som den utgår från modern forskning förklarar den mekanismerna bakom österländska medicinska traditioner.
Nu återkommer han till vad han menar med levande nätverk (living matrix) och hur det påverkar förståelsen av kroppen.
– Alla celler står i kontakt med varandra och pratar med varandra. Kroppen är holografiskt organiserad så att alla delar kan kommunicera med varandra samtidigt.

Energimedicin

Informationsöverföringen sker inte bara mekaniskt genom direktkontakt. Det finns också informationsöverföring utanför nervsystemet som sker genom elektromagnetiska impulser med olika frekvenser, förklarar han. Sinnesintryck sprids i kroppen längs med nervtrådarna till en specifik del av hjärnan men också simultant via levande nätverk till alla kroppens delar.
Vår kropp bör betraktas som informationsstruktur snarare än en maskin, menar han. Enligt kvantfysiken existerar allt, även minsta partikel, i form av både materia och som frekvenser (svängningar som bildar elektromagnetiska fält). Alltså även vår kropp.


Oschmans resonemang skulle innebära att man behöver komplettera de fysiska och biokemiska modellerna i vår medicinska tradition med en nivå som är ännu mer subtil än cellnivå, där man kommer in i kvantfysikens värld. Det är tankegångar som introducerats av forskare inom kvantfysik. Men Oschman kompletterar dessa teorier utifrån en syntes av fysiologi, biofysik och basen för modern klinisk medicin. Han strävar också efter att visa på att energimedicin inte är vidskepelse utan naturvetenskap.

Till skillnad från många andra företrädare för energimedicin har James Oschman en vetenskaplig bakgrund. Han har en doktorsgrad i biologi och mångårig erfarenhet från forskningslaboratorier i USA och England. Han sitter som vetenskaplig rådgivare till National Foundation for Alternative Medicine i Washington D C och har publicerat en rad artiklar i akademiska vetenskapstidskrifter, som Science och American Journal of Physiology, och ännu fler i internationella komplementärmedicinska tidskrifter.
Han säger att han inte har någon ”agenda” – inga ekonomiska eller politiska intressen som styr honom, och att han inte behöver försvara energimedicin.
– Mitt syfte är att göra begreppet energi begripligt. I vetenskapliga kretsar är ”energi” i dag nästan som att svära.

Så vad är då energi?
– Det är värme, ljus, ljud, magnetism, kemisk, elastisk energi. Det finns en gemensam nämnare. Erfarenhetsmässigt består de alla av vibrationer (vibrational energy).

Den snabba informationsspridning som äger rum i kroppen vid exempelvis upplevd fara, då flera organsystem inom loppet av millisekunder reagerar, går inte att förstå utifrån vanliga biomekaniska och biokemiska modeller, anser han.
– Livet är för snabbt för att kunna förklaras av långsamma kemiska reaktioner och nervimpulser.
Kroppens uppbyggnad och struktur har inte uppmärksammats tillräckligt, anser han. Många av kroppens strukturer är spiralformade vilket ger dem elasticitet och bra resonansegenskaper som gör att de lätt kan sättas i svängning. Det har betydelse eftersom energi och information kan utbytas på distans genom resonans.

Basen för vårt kommunikationssystem och elektriska nätverk anser Oschman utgöras av bland annat flytande kristaller som fungerar som halvledare. Fosfolipiderna i cellmembranen, kollagenet i bindväven, myelinskidorna runt nerverna, strukturer i muskulaturen är exempel på flytande kristaller. De genererar elektriska fält när de pressas samman eller töjs. Att motionera, dansa, utöva yoga eller få massage eller akupunktur skulle kunna medföra att kroppens elektromagnetiska status förbättras. Det kan vara en förklaring till varför fysisk aktivitet och beröring ofta har terapeutiska effekter.


Paralleller till kvantfysiken kan också förklara effekten av en behandling med energimedicin, menar han. En kvantfysisk hypotes är att elektromagnetiska fält kan expandera eller kondensera. Lokal kondensation leder till att fältet framträder som partiklar, det vill säga materia. Det pågår en ständig utveckling från elektromagnetiskt fält till materia och sedan en tillbakabildning till elektromagnetisk energi, troligen även i kroppen.
 

Energimedicin

– En påverkan på elektromagnetisk nivå, till exempel genom en energibehandling, skulle därför kunna läka den fysiska kroppen på strukturell materiell nivå.
Enligt Oschman har man kunnat påvisa att det under en terapeutisk beröring sker en energiöverföring inom det frekvensområde som just den behandlade vävnaden har.
– En energibehandling kan göras både genom traditionella metoder som akupunktur och healing och med ny utrustning som bioresonansmaskiner och kvantmedicinska apparater. Vi måste dock lära oss mer om hur apparaterna fungerar och kan användas.

James Oschman tror på en större integration mellan västerländsk medicin och komplementära metoder under närmaste framtiden. Han efterlyser dock mer tvärvetenskaplig forskning och nya typer av studier för att förstå mer om kroppen och läkande.
– Vi behöver studera frekvenser från kroppen och mäta till exempel strålning från händerna. Om vi visste mer om detta så skulle beröring få sin berättigade plats. Många sjuksköterskor vet redan om effekten, liksom terapeuter inom komplementärmedicin. Kan vi mäta solvindar, så borde inte sådana mätningar vara svåra
Problemet med den typen av forskning är att den inte leder till nya läkemedel, tillägger han och syftar på att det kan vara svårt att få finansiering till forskningen eftersom den till stor del bekostas av läkemedelsföretagen. Men alla skulle vinna på att utforska området mer.

 

Energimedicin

– Visste vi mer om energi och dess helande effekt, så skulle det kunna hjälpa även västerländsk medicin. Medicinen skulle styras in på mer läkande handlingar än att till exempel operera bort organ och behandla med strålning. I framtiden kommer man nog säga: ”vet du vad man gjorde förr? Man opererade bort organ”.Mycket av arbetssättet skulle förändras, menar han: cancerbehandling, höftoperationer och by-passoperationer. Och han är övertygad: medicinens framtid handlar om energi.

bottom of page